SKUODO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS

ĮSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS

1. ASOCIACIJA SKUODO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti ir tenkinti atstovaujamos teritorijos gyventojų viešuosius poreikius ir interesus. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo įstatais.

2. Asociacijos pavadinimas – Skuodo vietos veiklos grupė

3. Asociacijos teisinė forma – asociacija.

4. Asociacijos veiklos teritorija – Skuodo rajono savivaldybė.

5. Asociacija turi apvalų antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose ar kredito įstaigoje.

6. Asociacija atsako už savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Asociacija neatsako už nario prievoles, o narys neatsako už Asociacijos prievoles.

7. Asociacija įsteigta neribotam veiklos laikui. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

8. Asociacijos veiklos tikslas – telkti vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų organizacijų pastangas, ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti.

9. Asociacijos uždaviniai:

9.1. skatinti kaimo gyventojus aktyviai dalyvauti  rengiant, priimant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus, programas;

9.2. organizuoti kaimo plėtros dalyvių švietimą bei mokymą, teikti konsultacijas kaimo plėtros dalyviams projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;

9.3. skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse;

9.4. skatinti bendradarbiavimą bei plėtoti ir palaikyti ryšius su kitomis vietos veiklos grupėmis Lietuvoje ir užsienyje;

9.5. teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl kaimo plėtros planų, programų, priemonių kūrimo ir įgyvendinimo, bei teikti informaciją socialiniams partneriams;

9.6. parengti ir įgyvendinti Skuodo rajono kaimo vietos plėtros strategijas;

9.7. rengti ir įgyvendinti projektus bei būti partneriais kituose projektuose, siekiant Asociacijos tikslo.

9.8. Asociacijos veiklos rūšys (pagal VRK):

9.8.1 Kitų narystės organizacijų veikla – 94.9;

9.8.2 Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla – 93;

9.8.3 Leidybinė veikla - 58;

9.8.4 Švietimas – 85;

9.8.5 Reklama ir rinkos tyrimas – 73;

9.8.6 Informacinių paslaugų veikla – 63;

9.8.7 Konsultacinė valdymo veikla – 70.2;

9.8.8 Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla – 74;

III. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

10. Savo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti įstatymų numatyta tvarka turi teisę:

10.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguotisavo tikslus ir uždavinius;

10.2. gauti paramą ir lėšas ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, programų, teikiančių techninę, materialinę ir finansinę pagalbą, taip pat iš valstybinių ir nevalstybinių organizacijų, fondų, fizinių ar juridinių asmenų bei kitų organizacijų kaimo bendruomenių plėtros skatinimui ir kitiems socialiniams, Asociacijos tikslams įgyvendinti;

10.3. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingo turto, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;

10.4. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;

10.5. turėti atsiskaitomąją sąskaitą banke;

10.6. naudoti gautas lėšas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;

10.7. vienytis į visuomeninių organizacijų sąjungas;

10.8. reorganizuotis, steigti įstatymų nustatyta tvarka padalinius;

10.9. nutraukti savo veiklą;

10.10. prisiimti įsipareigojimus ir sudaryti sutartis su partneriais;

10.11. įgyvendinti kitas įstatymų nustatytas ar jų nepažeidžiančias teises.

11. Asociacija privalo:

11.1. efektyviai naudoti lėšas ir turtą, skirtą įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;

11.2. tvarkyti finansinės veiklos apskaitą, kuri atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, taip pat paramos teikėjų nustatytas sąlygas, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

11.3. teikti statistinę ir finansinę informaciją visuomeninės organizacijos nariams, jeigu jie to reikalauja;

11.4. naudodama Lietuvos, užsienio šalių ir/ar tarptautinių organizacijų bei paramos teikėjų perduotą turtą ir lėšas bei atsiskaitydama už jų panaudojimą, vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei tų organizacijų ar paramos teikėjų nustatytais reikalavimais;

11.5. mokėti mokesčius įstatymų numatyta tvarka;

11.6. padarius žalą fiziniams ar juridiniams asmenims, ją atlyginti savo turtu įstatymų numatyta tvarka.

12. Asociacija gali turėti kitų, šiuose įstatuose nenumatytų teisių ir pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

 

IV. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

13. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę kaime gyvenantys veiksnūs fiziniai ir kaime veikiantys juridiniai asmenys. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu.

14. Asociacijos nario teisės:

14.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;

14.2. teikti pasiūlymus ir pageidavimus Asociacijos visuotiniam susirinkimui ir valdybai;

14.3. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

14.4. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;

14.5. rinkti ir būti išrinktam į Asociacijos valdymo organus;

14.6. rengti projektus, dalyvauti jų vykdyme;

14.7. bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas nariui negrąžinami;

14.8. turėti kitas teisės aktuose ir Asociacijos įstatuose nustatytas teises.

15. Asociacijos nario pareigos:

15.1. laikytis Asociacijos įstatų;

15.2. vykdyti Asociacijos valdymo ir kontrolės organų sprendimus;

15.3. tausoti Asociacijos turtą;

15.4. dalyvauti visuotiniuose susirinkimuose ir Asociacijos veikloje.

15.5. laiku mokėti nario mokestį. Nesumokėjus nario mokesčio už 2 ir daugiau metų, šalinamas iš narių visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

 

V. ASOCIACIJOS NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS

16. Asociacijos nariu gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys arba juridiniai asmenys, raštu pateikę norą tapti Asociacijos nariu ir priimtas į narius Asociacijos valdybos sprendimu.

17. Asociacijos narys gali bet kada išstoti iš Asociacijos , padavęs prašymą raštu Asociacijos valdybai ir įvykdęs savo įsipareigojimus Asociacijai.

18. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos visuotinio susirinkimo sprendimu balsų dauguma, jeigu jo veikla prieštarauja Asociacijos įstatams ir/arba jis trukdo įgyvendinti Asociacijos uždavinius ir vykdyti jos funkcijas, ir/arba be pateisinamos priežasties metus nedalyvauja Asociacijos veikloje, nemoka nario mokesčio

 

VI. ASOCIACIJOS VALDYMO ORGANAI

19. Asociacijos valdymo organai yra visuotinis narių susirinkimas, vienasmenis valdymo organas – Asociacijos pirmininkas, kolegialus valdymo organas - Asociacijos valdyba ir valdybos pirmininkas, priežiūros organas- Asociacijos revizijos komisija.

VII. VISUOTINIO ASOCIACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, SUŠAUKIMO IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

20. Aukščiausias Asociacijos valdymo organas yra visuotinis Asociacijos narių susirinkimas, šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus.

21. Visuotinis narių susirinkimas:

21.1. keičia Asociacijos įstatus;

21.2. renka 3 metų laikotarpiui Asociacijos pirmininką ir jo pavaduotoją, Asociacijos valdybos, revizijos komisijos narius ir juos atšaukia iš pareigų.

21.3. tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

21.4. priima sprendimą dėl Asociacijos reorganizavimo ar likvidavimo;

21.5. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl jų tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

21.6. nustato veiklos kryptis ir formas;

21.7. tvirtina Asociacijos veiklos programas;

21.8. nustato dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką.

22. Vienas Asociacijos narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą.

23. Eilinį visuotinį narių susirinkimą šaukia Asociacijos pirmininkas per 4 mėnesius po finansinių metų pabaigos. Neeilinis visuotinis Asociacijos narių susirinkimas turi būti sušauktas per 10 darbo dienų, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių arba Asociacijos valdybos sprendimu.

24. Visuotinį narių susirinkimą šaukia Asociacijos pirmininkas, nariams pranešdamas prieš 5 dienas apie jo šaukimo laiką, vietą ir darbotvarkę skelbimų forma viešose vietose. Nariams, kurie negyvena Asociacijos veikimo teritorijoje, pranešama telefonu ar elektroniniu paštu su patvirtinimu apie pranešimo gavimą.

25. Visuotinis narių susirinkimas priima sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ Asociacijos narių. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, šaukiamas pakartotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus, neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais – nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos narių. Apie pakartotinį narių susirinkimą nariams turi būti pranešta 25 straipsnyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki pakartotinio visuotinio narių susirinkimo dienos.

26. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „ už“ negu „ prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis), išskyrus šių įstatų 28 straipsnyje nustatytus atvejus.

27. Visuotinio narių susirinkimo sprendimams dėl Asociacijos įstatų keitimo, dėl Asociacijos reorganizavimo ar likvidavimo priimti reikia ne mažiau 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.

VIII. ASOCIACIJOS VALDYBA IR JOS KOMPETENCIJA

28. Asociacijos valdyba yra kolegialus valdymo organas. Valdybą sudaro 11 narių, atstovaujančių skirtingiems sektoriams (partneriams): pilietinei visuomenei – iki 49 proc. narių; verslui – iki 35 proc. narių; vietos valdžiai (savivaldybei) – iki 30 proc. narių ir VPS įgyvendinimo metu, ne rečiau kaip kas 3 metus keičiasi mažiausiai 1/3 narių, tačiau ne mažiau kaip po vieną iš kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ie vietos valdžios – sektoriaus atstovą.  Valdyboje yra išlaikoma lyčių pusiausvyra (t.y. abiejų lyčių atstovai sudaro ne mažiau kaip 40 proc. ir ne daugiau kaip 60 proc. valdybos narių) ir valdybos veikloje dalyvauja ne mažiau kaip 35 proc. asmenų iki 40 metų amžiaus.

29. Valdybą renka visuotinis narių susirinkimas iš Asociacijos narių. Valdyba renkama 3 metų laikotarpiui. Valdybos pirmininką iš valdybos narių išsirenka valdyba.

30. Jei valdybos narys nedalyvauja 5 valdybos posėdžiuose iš eilės, valdybos sprendimu yra šalinamas iš valdybos narių.

31. Valdybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Asociacijos valdybą.

32. Asociacijos valdyba savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, įstatais, visuotinio narių susirinkimo sprendimais ir kitais Asociacijos vidaus dokumentais. Asociacijos valdyba sprendimus priima posėdžiuose, valdybos darbui vadovauja valdybos pirmininkas.

33. Valdyba dirba pagal jos pačios patvirtintą darbo reglamentą ir renkasi ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per ketvirtį.

34. Už valdybos narių veiklą gali būti atlyginama.

35. Valdyba sprendimus priima posėdžiuose. Valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas. Posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių, o valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų „už“ negu „prieš“, jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. Valdybos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo valdybos pirmininkas ir posėdžio sekretorė.

36. Valdybos funkcijos:

36.1. rinkti ir atšaukti Asociacijos valdybos pirmininką;

36.2. vadovauti Asociacijos veiklai laikotarpyje tarp visuotinio narių susirinkimo

36.3. parengti ir vykdyti visuotinio susirinkimo patvirtintą veiklos programą;

36.4. analizuoti Asociacijos veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, kitus finansinės atskaitomybės dokumentus, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos dokumentus, patikrinimo rezultatus;

36.5. priimti sprendimą skolintis pinigų iš kredito įstaigų;

36.6.teikti rekomendacijas priimant į darbą darbuotojus, nustatyti samdomų darbuotojų atlyginimo dydžius, skirti jiems paskatinimus ir nuobaudas;

36.7.rengti, svarstyti ir priimti sprendimus dėl projektų įgyvendinimo atstovaujamoje teritorijoje pagal KPP priemones;

36.8.priimti sprendimus dėl Asociacijos dalyvavimo projektinėje veikloje.

36.9. palaikyti ryšius su valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;

36.10. registruoti ir kaupti duomenis apie Asociacijos narius, pildyti narių sąrašą;

36.11. svarstyti Asociacijos narių, valdybos ir pirmininko keliamus klausimus. Spręsti kitus su Asociacijos veikla susijusius klausimus.

36.12. Asociacijos valdyba į kiekvieną posėdį privalo kviesti Asociacijos pirmininką.

IX. ASOCIACIJOS PIRMININKAS IR JO KOMPETENCIJA

37. Asociacijos pirmininkas - vienasmenis valdymo organas dirba vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Asociacijos įstatais, visuotinio susirinkimo ir valdybos nutarimais ir už savo veiklą atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui.

38. Pirmininkas veikia ir sandorius sudaro Asociacijos vardu.

39. Pirmininkui išvykus ar nedalyvaujant valdybos posėdyje, jį pavaduoja pirmininko pavaduotojas.

40. Asociacijos pirmininko pareigos:

40.1. siekia Asociacijos tikslų įgyvendinimo;

40.2. teikia informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

40.3. organizuoja ir vykdo visuotinio narių susirinkimo ir valdybos nutarimų įgyvendinimą;

40.4. pagal asociacijos valdybos rekomendacijas priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su jais

40.5. atidaro ir uždaro Asociacijos sąskaitas kredito įstaigose;

40.6. atstovauja Asociaciją valstybinėse ir visuomeninėse organizacijose Lietuvos Respublikoje bei užsienyje.

40.7. parengia ir teikia Asociacijos metinės veiklos ataskaitą visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti.

40.8. viešai skelbia ir organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą.

X. FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS, JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

41. Asociacijos filialai steigiami ir likviduojami visuotinio Asociacijos narių susirinkimo sprendimu.

42. Filialo vadovą skiria Asociacijos filialo narių visuotinis susirinkimas.

43. Filialai savo veiklą grindžia Asociacijos įstatais.

44. Likviduoto filialo turtas lieka Asociacijai

 

 

XI. PRANEŠIMŲ SKELBIMO IR ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

45. Viešus pranešimus Asociacija skelbia Skuodo r. laikraščiuose ir Asociacijos svetainėje www.skuodovvg.lt. Pranešimai skelbiami Civilinio kodekso ir kitais teisės aktų numatytais terminais.

46. Už savalaikį pranešimų pateikimą atsako Asociacijos pirmininkas.

47. Įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma. Pakeistus įstatus pasirašo Asociacijos visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų patvirtinimo visuotiniame narių susirinkime.  Kartu su įstatų pakeitimais Asociacija Juridinių asmenų registrui turi pateikti visą pakeistų Asociacijos įstatų tekstą (naują redakciją).

 

XII. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

48. Asociacijos nuosavybės teise gali priklausyti pastatai ir įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas jos įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti. Turtas gali būti įgytas už Asociacijos priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ir kitokiu teisėtu būdu.

49. Asociacijos lėšas sudaro:

49.1 fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros bei paramos fondų dovanotos lėšos;

49.2. Lietuvos Respublikos ir užsienio visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos;

49.3. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;

49.4. skolinto kapitalo lėšos;

49.5. lėšos ir turtas iš savivaldybės, Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų bei kitų šalių paramos fondų lėšos, tikslinėms programoms įgyvendinti;

49.6. kitos teisėtai gautos lėšos.

50. Asociacija pinigines lėšas laiko kredito įstaigose ir kasoje.

51. Asociacijos turtas ir lėšos naudojami jos įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomi Asociacijos nariams.

52. Asociacijos lėšų panaudojimo tvarką nustato valdyba.

53. Asociacijos finansinę veiklą kontroliuoja revizijos komisija.

54. Revizijos komisiją sudaro trys nariai, renkami 3 metų laikotarpiui.

55. Revizijos komisijos nariai negali būti valdybos nariai.

56. Revizijos komisija privalo:

56.1. pasibaigus kalendoriniams metams, atlikti išsamų valdybos finansinės veiklos patikrinimą ir medžiagą pateikti visuotiniam Asociacijos narių susirinkimui;

56.2. visuotiniam susirinkimui nutarus, atlikti kitus papildomus patikrinimus.

57. Jei Asociacija gauna lėšų tikslinėms programoms įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto ar kitų valstybinių institucijų, tų lėšų panaudojimą turi teisę tikrinti savivaldybės ir valstybės kontrolės institucijos.

 

XIII. VEIKLOS PABAIGOS IR TURTO BEI LĖŠŲ SUNAUDOJIMO TVARKA

58. Priėmus sprendimą dėl Asociacijos likvidavimo, visuotinis narių susirinkimas skiria likvidavimo komisiją ir patvirtina jos veiklos nuostatus.

59. Sumokėjus nustatyta tvarka likviduojamos Asociacijos skolas, patenkinus kreditorių bei kitų organizacijų pagrįstus reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, likusios Asociacijos lėšos ir turtas perduodami kitai ar kitoms visuomeninėms organizacijoms, kurių tikslai artimi likviduojamos Asociacijos įstatų deklaruotiems tikslams, o jei tokių organizacijų nėra – kitoms visuomeninėms organizacijoms arba labdaros ir paramos fondams.

 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

60. Kilus Asociacijos veikloje klausimui, kuris nėra sureguliuotas šiuose įstatuose, taikomas Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas.

 

 

Įstatai patvirtinti Skuodo vietos veiklos grupės visuotiniame narių susirinkime 2015 m. spalio 21 d.

 

 

Skuodo VVG pirmininkė                                                          Vilija Vaškienė

KVIETIMAS

Paskelbta 2024-05-07

Valdybos posėdis


Skuodo VVG valdybos narių dėmesiui!
2024 m. gegužės 15 d., 10.00 val. kviečiamas VVG valdybos /vietos projektų atrankos komiteto posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu (teams).

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento tvirtinimo;
2. Dėl Daivos Domarkienės vietos projekto paraiškos Nr. SKUO-EURI-6A-D-33-1-2024 „Verslo pradžia

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2024-05-07

INFORMACIJA

Paskelbta 2024-04-16

2024-2029 metų vietos plėtros strategijos kvietimai


2024 m. balandžio 15 d. startavo Skuodo vietos veiklos grupės 2024-2029 metų vietos plėtros strategijos kvietimai verslo pradžiai ir verslo plėtrai.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 100000 Eur.

Projektai teikiami be partnerių.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja iki 2024 m. gegužės 20 d. 12 val.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2024-04-16

INFORMACINIAI RENGINIAI

Paskelbta 2024-03-27

Metinės užbaigtų projektų ataskaitos


Iki balandžio 30 d. paramos gavėjai turi pateikti užbaigtų vietos projektų metines ataskaitas. Ataskaitos teikiamos projekto kontrolės laikotarpiu (kontrolės laikotarpis -  trejų metų laikotarpis nuo paskutinio paramos vietos projekto vykdytojui išmokėjimo dienos).

Iškilus klausimams maloniai kviečiame kreiptis tel.: +370 672 71 160; +370 672 71 162 arba el.

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2024-03-27

KVIETIMAS

Paskelbta 2024-03-27

Visuotinis narių susirinkimas


Kviečiame Skuodo  vietos veiklos grupės narius į pakartotinį visuotinį ataskaitinį susirinkimą, kuris vyks 2024 m. balandžio 4 d. 10:00 val. Susirinkimas vyks mišriu būdu. Susirinkimo vieta - Birutės g.8 (II aukštas) Skuodas, nuotoliniu būdu ( teams programa).

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2024-03-27

KVIETIMAS

Paskelbta 2024-03-27

Visuotinis narių susirinkimas


Kviečiame Skuodo  vietos veiklos grupės narius į pakartotinį visuotinį ataskaitinį susirinkimą, kuris vyks 2024 m. balandžio 4 d. 10:00 val. Susirinkimas vyks mišriu būdu. Susirinkimo vieta - Birutės g.8 (II aukštas) Skuodas, nuotoliniu būdu ( teams programa).

SKAITYTI PLAČIAU >

Paskelbta 2024-03-27